รหัสหลักสูตร : L-024
ทักษะการสอนงาน และทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ
The Coach and Feedback Skills

หลักการและเหตุผล
การสอนงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จ ( Key Success Factors ) ที่ทุกองค์กรคาดหวังว่าผู้บริหาร และหัวหน้างาน จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ/กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับลูกน้อง อันจะช่วยให้บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ เกิดความสุขและความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบ การสอนงานเป็นเรื่องของการพัฒนา ทำให้ดีขึ้น มีคุณค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่สอนงานหรือเรียกทั่วไปว่า COACH จำเป็นต้องฝึกฝน เพิ่มเติมความรู้ความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนงานอย่างต่อเนื่อง “ หัวหน้างานวันนี้ ต้องใช้วิธีของวันนี้” นั่นคือการดูแล การสอนงานให้ลูกน้องได้เพิ่มความรู้ ความชำนาญตรงตามที่องค์กรต้องการ ให้โอกาสแสดงความสามารถและได้ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่เพื่อทำงานในหน้าที่ของตนให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ผู้สอนงานจะต้องมีทักษะในการให้คำแนะนำสะท้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับวิธีการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมาแก่ลูกน้องว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ รวมถึงให้คำแนะนำถึงสิ่งที่ลูกน้องควรประพฤติปฏิบัติในอนาคต (Feed Forward) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน

ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในฐานะที่เป็นผู้บริหารและต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้อง และให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสอนงาน(Coaching) และสามารถนำทักษะที่ได้รับการฝึกฝนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา ได้เรียนรู้แนวคิด หลักการ และบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาลูกน้องอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการสอนงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนงาน ต้องให้ความสำคัญกับ สอง ปัจจัยหลัก คือ คุณภาพของCOACH ได้แก่ ความเชื่อ กรอบความคิด ทัศนคติ และ ทักษะความสามารถ และ คุณภาพการสอนงานอย่างเป็นระบบ
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา ได้ฝึกปฏิบัติการเป็นCOACH เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสอนงาน โดยเน้นรูปแบบ Coaching and Feedback จะทำให้ทั้งผู้สอนและผู้รับการสอน มีการสื่อสารเข้าใจตรงกัน จะนำไปสู่การพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา ได้ทำความเข้าใจกับสไตล์การทำงานของลูกน้อง และสามารถกำหนดรูปแบบวิธีการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มเติมแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในระบบพี่เลี้ยง น้องเลี้ยง (Mentoring) เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีแนวทางในการดูแลพนักงานให้ทำงานอยู่ในองค์กรได้อย่างมั่นใจและมีความสุข
 
เนื้อหา
Part 1 บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชากับภารกิจในการพัฒนาลูกน้อง
มอบหมายงาน และ สอนงาน
สอนงาน และมอบหมายงาน
Part 2 ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการสอนงาน
องค์กร / ผู้สอน / ผู้รับการสอน
งานและความรับผิดชอบของCOACH
Part 3 คุณภาพของการสอนงาน
3.1 คุณภาพของผู้สอน ( COACH )
>>: ความเชื่อ กรอบความคิดและ ทัศนคติของ COACH
>>: ความรู้ ทักษะความสามารถและพฤติกรรม (Competencies) ที่COACH ควรมี
3.2 ระบบ/วิธีการสอน
>>: 7ขั้นตอนการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
>>>>เตรียมความพร้อมในการสอนงาน
>>>>ประเมินศักยภาพผู้ที่จะรับการสอน
>>>>กำหนดความต้องการและเป้าหมายร่วมกัน
>>>>จัดทำแผนการสอนงาน
>>>>ขั้นการสอนงานและฝึกทักษะ
>>>>ประเมินผลการสอนงาน
>>>>ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผลงานที่เกิดขึ้น ให้การชื่นชม ให้กำลังใจ
Part 4 ฝึกปฏิบัติทักษะบุคคล Coaching & Feedback
:การฟัง การใช้คำถาม การสังเกต การให้ข้อมูลย้อนกลับ
:ฝึกปฏิบัติให้คำแนะนำสะท้อนกลับและไปข้างหน้า (Feedback & Feed Forward)
Part 5 สไตล์ส่วนตัวในการทำงานและวิธีการ Coach อย่างได้ผล
1.พวกทำงานเร็ว ชอบทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
2.พวกทำงานหนัก มุ่งมั่น ทุ่มเท
3.พวกเชื่อมั่นตนเองสูง
4.พวกสมบูรณ์แบบ คาดหวังสูง
5.พวกเอาใจคน เห็นใจคน
Part 6 Workshop ปฏิบัติการ COACH
Part 7 Role play รูปแบบต่างๆในการสอนงาน
-การสอนงานแบบ โน้มน้าว ชักจูง
-การสอนงานแบบ ส่งเสริมให้กำลังใจ
-การสอนงานแบบ เป็นขั้นตอน
-การสอนงานแบบ ให้ความกระจ่าง ลงในรายละเอียด
Part 8 แนวคิดระบบพี่เลี้ยง น้องเลี้ยง ( Mentoring )
 
ระยะเวลา
 
วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย 25% และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ 75%
 
วิทยากร
อาจารย์พิศิษฐ์ โชคปรีชา
 
เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (Executive Management) ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) ผู้จัดการ (Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) ผู้นำทีม (Team Leader) พนักงานอาวุโส (Senior Staffs)
 
กำหนดการ