รหัสหลักสูตร : L-016
การสอนงานแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหาร
Professional Coaching

หลักการและเหตุผล
โดยหลักการแล้ว คนเป็นทรัพยากรที่เป็นกลไกต่อความสำเร็จขององค์กร จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ การแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความชำนาญของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องและให้ความหลากหลาย เพิ่มมากขึ้น ผลจากเรื่องนี้ก็คือ ผู้บริหารทั้งหลายจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การสอนงาน การสร้างบรรยากาศที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเอง ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นั่นคือการดูแล การสอนงานให้ลูกน้องได้เพิ่มความรู้ ความชำนาญตรงตามที่องค์กรต้องการ และให้โอกาสแสดง ความสามารถและได้ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่เพื่อทำงานในหน้าที่ของตนให้เกิด ผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ

ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในฐานะที่เป็น ผู้บริหารและต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้อง โดยใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) อย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
  • ผู้บริหาร/ผู้จัดการ จะเข้าใจถึงความจำเป็นและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
  • ผู้บริหาร/ผู้จัดการ จะเกิดประสบการณ์และทักษะจากการทำกิจกรรม การสอนงาน (Coaching) เพื่อนำไปใช้พัฒนาลูกน้องให้มีความแม่นในงานที่รับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานที่ดีขึ้น
  • ผู้บริหาร/ผู้จัดการสามารถที่จะสร้างหัวหน้างานและบุคลากรระดับต่างๆให้เกิดศักยภาพในการทำหน้าที่โค้ชในระดับต่างๆให้เกิดขึ้นในองค์กรเพิ่มมากขึ้น
 
เนื้อหา
วันที่หนึ่ง
> บทบาทผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
- พัฒนาตนเอง
- พัฒนาลูกน้อง

> การสอนงาน: Coaching เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง การทำงานอย่างได้ผล
1. Coaching Mindset
- กรอบความคิด /ทัศนคติของผู้สอน และ ผู้รับการสอน
- กรอบความคิดที่จำกัด และกรอบความคิดที่ยืดหยุ่น
2. Coaching Competency
- ความหมายและความสำคัญ
- วิเคราะห์ /สรุป ร่วมกันว่า Competency ที่ผู้บริหารต้องมีเพื่อสร้างความสำเร็จในการสอนงาน
3. Coaching Analysis
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ (Key Success Factors) /เป็นจุดแข็ง จะนำไปสู่การพัฒนา
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสอนงาน(Key Failure Factors)/เป็นจุดอ่อน จะนำไปสู่การแก้ไข ป้องกัน
- กิจกรรมเสริมสร้าง การสอนงาน
- กิจกรรมสื่อสารความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน
- กิจกรรมสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการเรียนรู้
- กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์

วันที่สอง
4. Coaching Model
> เตรียมความพร้อมในการสอนงาน
- ความพร้อมของผู้สอน / สุขภาพกายและสุขภาพความคิด
- วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการสอนงาน
- บรรยากาศในการสอน
> จัดทำแผนการสอนงาน
- สิ่งที่ผู้สอนมุ่งหวัง เมื่อเสร็จสิ้นการสอนงานอยากเห็นผู้รับการสอนมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างไร
- ประเด็น สาระสำคัญที่ต้องการสอน
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการสอนงานแต่ละขั้นตอน
> ขั้นการสอนงานและฝึกทักษะ
- ผู้รับการสอนทำการปฏิบัติ
- ผู้สอนสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
- ให้กำลังใจ ให้การชี้แนะ
- ปฏิบัติซ้ำ จนเกิดทักษะทำได้ตามที่ผู้สอนมุ่งหวัง
- เน้นที่วิธีการและคุณภาพ ทำถูกต้องตามขั้นตอน
> ขั้นประเมินผลการสอนงาน
- ทบทวนสิ่งที่สอน
- ทดสอบความสำเร็จในการสอนงาน
- สรุปการเรียนรู้และจัดทำเป็นมาตรฐานการสอนงานในครั้งต่อไป
5. Coaching Workshop
ฝึกปฏิบัติในการสอนงานและเพิ่มเติม เทคนิค 4x4
6. สรุปประเด็นการเรียนรุ้จากการฝึกปฏิบัติการสอนงาน และกำหนด
แนวทางการพัฒนาตนเองในการทำหน้าที่เป็นโค้ชในหน่วยงาน
- เพื่อสร้างคน
- เพื่อสร้างโค้ช
 
ระยะเวลา
2 วัน
 
วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย 25% และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ 75%
 
วิทยากร
 
เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 25 คน
 
กำหนดการ