Search
Subscribe E-Newsletter

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก DeOne ฟรี


Our Events
ลูกค้า บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลักสูตร : Team Synergy Activity For Executives “Da Vinci Code”
วิทยากร : อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี และดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
หลักสูตร : Business Presentation Skills : ทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจ
วิทยากร : อาจารย์พรสวรรค์ มโนพัฒนะ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า สถาบันอาหาร
หลักสูตร : Positive Thinking : แต่ปรับความคิดชีวิตเปลี่ยน
วิทยากร : ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บลจ.ทิสโก้ จำกัด
หลักสูตร : Shift Your Public Speaking วิทยากร : ดร.ตรรกะ เทศศิริ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Our Company | Our Speakers | Our Customers | Our Events | Contact Us | ร่วมงานกับ DeOne


อาจารย์พิศิษฐ์ โชคปรีชา

การศึกษา : 
• ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย(2514)
• ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สาขาสังคมวิทยาและ มนุษย์วิทยาบัณฑิต (2518)
  

ประวัติการทำงาน
• อดีตผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ ที่การเคหะแห่งชาติ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี
  รับผิดชอบ ด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: 
• ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท International Quality Management (IQM)
• วิทยากรที่ปรึกษาบริษัท Golden Mind Service (GMS)
• วิทยากรที่ปรึกษาบริษัท Strategic Business Development Center(SBDC)
• ปัจจุบัน ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
  ทั้งของภาครัฐและเอกชน บริการให้คำปรึกษา และเป็นวิทยากร /ผู้นำสัมมนา

หลักสูตร/ หัวข้อที่ได้รับเชิญไปบรรยาย: 
• การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
• การทำงานเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ:งานได้ผล คนเป็นสุข
• การพัฒนาภาวะผู้นำ
• ทักษะการเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ
• การเตรียมตัวเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่
• เทคนิคการบริหารคนในองค์กร
• ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การแก้ไขปํญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
• ทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
• การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
• ทักษะการเจรจาต่อรอง
• ศิลปการพูดในที่ชุมชน
• กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล
• มนุษยสัมพันธ์และจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
• กลยุทธ์ในการสื่อสารโน้มน้าวใจ
• การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ
• การบริหารและใช้ทรัพยากรเวลาอย่างมีคุณค่า
• การสร้างบริการที่ประทับใจ (Service Mind)
• การจัดทำมาตรฐานการบริการ(Service Standard)
• การสร้างและพัฒนาทีมงานบริการ(Service Team)
• การพัฒนาทัศนคติและความคิดเชิงบวก
• การเป็นโค้ชสอนงานอย่างมีคุณภาพ
• ทักษะการมอบหมายงาน
• กลยุทธ์การปรับปรุงงานอย่างง่ายๆและได้ผล
• กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ผู้จัดการฝึกอบรมมืออาชีพ
• เทคนิคการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
• การออกแบบกิจกรรมและการใช้เกมประกอบการฝึกอบรม
• การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล-IDP(Individual Development Plan)
• การจัดทำ Competency ของตำแหน่งงาน
• การจัดทำ Training Road Map
ฯลฯ 

หน่วยงานที่ได้รับเชิญไปบรรยาย
ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก   สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
• สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
• กรมการพลังงานทหาร
• หน่วยแพทย์ กองบัญชาการทหารพัฒนา
• นักบริหารระดับกลาง กระทรวงการคลัง
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• กระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• กรมวิทยาศาสตร์การบริการ
• นักบริหารระดับต้น กรมศุลกากร
• นักบริหารระดับต้น กรมสรรพากร
• การเคหะแห่งชาติ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• การไฟฟ้านครหลวง
• องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
• การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ธนาคารทหารไทย
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ธนาคารกสิกรไทย
• องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
• สำนักงานสลากกินแบ่ง
• บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
• บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• ศูนย์พัฒนาข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
• ศูนย์พัฒนาข้าราชการจังหวัดลำปาง
• ศูนย์พัฒนาข้าราชการจังหวัดนนทบุรี
• องค์การค้าของคุรุสภา
• ที่ปรึกษา โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย
  สภาอุตสาหกรรม
• กลุ่ม OTOP พาณิชย์จังหวัดชุมพร
• กลุ่มOTOP พาณิชย์จังหวัดชลบุรี
• นักบริหารระดับต้น กรุงเทพมหานคร
• สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาล ยุติธรรม
• ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• มหาวิทยาลัยบูรพา
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
• สถาบันราชภัฏพระนคร
• สถาบันราชภัฏธนบุรี
• สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
• โรงพยาบาลยาสูบ
• โรงพยาบาลนครปฐม
• โรงพยาบาลแม่และเด็ก จ.นครราชสีมา
• สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ จ.สระบุรี
• โรงเรียนศรีอยุธยา
• โรงเรียนกอบวิทยา
• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
• สถาบันไทย-เยอรมัน
• สภาวิศวกร
• สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
  ภูมิสารสนเทศ
• กรมการพัฒนาชุมชน
• สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
• สำนักงาน สสส.
  (กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
• สำนักงาน กบข.
  (กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ)
• ท่อส่งปิโตรเลียมไทย

• บริษัท โกลเดนท์ มายด์ เซอร์วิส
• บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล ควอลิตี้
  แมนเนจเมนท์
• บริษัท DHL International (TH)
• บริษัทแสนสิริ พรอพเพอตี้ พลัช
• บริษัท ทิพย์พัฒน
• ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
• บริษัท ดับเบิ้ล ดิจิทส์
• สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• บริษัท เทรนแอนด์มีเดีย
• บริษัท Conference&Seminar Professional
• บริษัท Marketing GURU Association
• บริษัท ไทยออยล์
• บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์(ประเทศไทย)
• บริษัท พาวเวอร์เมติค
• บริษัท Actranและในเครือ
• บริษัท พีซีแลนด์ เทคโนโลยี
• บริษัท NC Group
• บริษัท Toyoda
• บริษัท Scenical Group
• บริษัท เอกโฮลดิ้ง
• บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
• บริษัทไทยประกันชีวิต
• บริษัทเจนเนอแรลลีประกันชีวิต
• บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
• บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
• บริษัทพัชรประกันภัย
• บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย
• บริษัท วิธสินประกันภัย
• บริษัท แอกซ่าประกันภัย
• บริษัท เอสแอนด์พี
• บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง
• บริษัท ซัมซุง(ประเทศไทย)
• บริษัท อินโฟเทล
• บริษัท โซนี ะอีริคสัน
• บริษัท โกลบอล(แซม)
• บริษัท จัดการดูแลชุมชน
• บริษัท เซฟทีคัท
• บริษัท บลูแก๊ส
• บริษัท เวิร์ดแก๊ส
• บริษัท เอก้า เคมีเคิล
• บริษัท ไดฟ์มาสเตอร์
• บริษัท แอล แอนด์ เอส ชิบาคอน
• บริษัทแสนสิริ พรอพเพอตี้ พลัช
• บริษัท เทสโก้ โลตัส
• บริษัท บิ๊กซี
• บริษัท วิศวพัฒนกิจ
• บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค
• บริษัท มิตซูบิชิ กันยงวัฒนา
• บริษัท วรจักร
• บริษัท ไทยโอเลฟินส์
• บริษัท มากอตโต
• บริษัท บางกอกกลาส
• บริษัท เจวีซี แมนนูแฟคเตอริ่ง
• บริษัท Westhern Digital
• บริษัท ไทยกูลิโกะ
• บริษัท พีแอนด์เอฟ อะโกร
• บริษัท ทอปฟีดมิลด์
• บริษัท ไทยน้ำทิพย์
• บริษัท ซีเนคัลเลอร์ แลป
• บริษัท บอดี้เชพ
• บริษัท Cetelem
• บริษัท Eastwater
• บริษัท GUSCO
• บริษัท Canon
• บริษัท BM Media
• บริษัทมี๊ดจอห์นสัน
• บริษัท สยามวู๊ดแลนด์
• บริษํท Easybuy
• บริษัท คาวาซูมิ ลาบอริทารี ไทยแลนด์
• บริษัท สยามพาณิชย์ลิซซิ่ง
• บริษัท สยามนิสสัน ออโต้โมบิล
• บริษัท สระบุรีเครื่องก่อสร้าง
• บริษัท ทรงชัยปั่นทอ
• บริษัท ธนูลักษณ์
• บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์
• บริษัท BMW
• บริษัท ออโต้ แอลาแอนซ์
• บริษัท เอพี ฮอนด้า
• บริษัท พัฒน์กล
• บริษัททิตารามกรุ๊ป
• บริษัท ออโต้ซัมมิท
• บริษัท โจตัน พาวเดอร์ โค้ทติ้งส์
• มหาวิทยาลัยเกริก
• มหาวิทยาลัยรังสิต
• วิทยาลัยดุสิตธานี
• สถาบันการศึกษา Kumon (Thailand)
• สถาบันสอนภาษา Enconcept
• โรงพยาบาลศิครินทร์
• โรงพยาบาลวชิรปราการ
• โรงพยาบาลชัยปราการ
• โรงพยาบาลรัตนิน
• โรงพยาบาลเดชา
• สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

« back