Search
Subscribe E-Newsletter

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก DeOne ฟรี


Our Events
ลูกค้า บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลักสูตร : Team Synergy Activity For Executives “Da Vinci Code”
วิทยากร : อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี และดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
หลักสูตร : Business Presentation Skills : ทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจ
วิทยากร : อาจารย์พรสวรรค์ มโนพัฒนะ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า สถาบันอาหาร
หลักสูตร : Positive Thinking : แต่ปรับความคิดชีวิตเปลี่ยน
วิทยากร : ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บลจ.ทิสโก้ จำกัด
หลักสูตร : Shift Your Public Speaking วิทยากร : ดร.ตรรกะ เทศศิริ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Leader Talk


Printable version | |

ลักษณะผู้นำที่ดี (Good Leadership)

มีผู้ให้ขอบเขตลักษณะผู้นำที่ดี หรือผู้นำในฝันไว้ในหลายๆ ลักษณะดังนี้

ผู้นำที่ดีในทรรศนะของคนไทย

ทรรศนะที่ 1 “3 ค” ครองตน ครองคน ครองงาน

ทรรศนะที่ 2 “4 ภ” ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน ภูมิปัญญา

ทรรศนะที่ 3 “4 ท” ทันคน ทันงาน ทันเหตุการณ์ ทันสมัย

เกณฑ์มาตรฐานที่ดีของผู้นำ "ในฝัน" นั้นก็ควรจะออกมาในลักษณะนี้

1. แสดงความเป็นของแท้ (Authenticity) ความเป็นของแท้จะถูกพิสูจน์ด้วยเงื่อนไขของเวลา คือไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ต้องคงไว้ ซึ่งความเป็นของแท้ที่ดีอยู่นั่นเอง ที่สำคัญต้องไม่มีสิ่งใดมาโน้มน้าว หรือบั่นทอนลงได้

2. การมีวิสัยทัศน์(Vision) ผู้นำยุคใหม่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นประเด็นในการพยายามสร้างภาพว่าตนเองมี "วิสัยทัศน์" มากกว่าคุณลักษณ์อื่นๆ เนื่องจากว่า "วิสัยทัศน์" นั้นจะสะท้อนความเป็นคนทันสมัย มีมุมมองที่กว้างไกล

3. ต้องมีความกล้าตัดสินใจ (Decisiveness) เป็นสิ่งที่จำเป็นมากความเด็ดขาดเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการ แต่การกล้าตัดสินใจที่ดี นั้นต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตน

4. แสดงความใส่ใจ (Focus) คุณลักษณะข้อนี้เป็นการ "ซื้อใจ" ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและมักได้ผลเสมอทุกครั้ง สามารถเปลี่ยนความตึงเครียดให้ผ่อนคลายได้

5. สร้างความรู้สึกประทับใจเป็ นส่วนตัว (Personal touch) ต้องมีพื้นฐานจากความจริงใจในการแสดงออก ต้องสม่ำเสมอสร้างความรู้สึกด้านบวก

6. มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication & people skills) เป็นสิ่งที่7ผู้นำในสังคมไทยทุกระดับยังขาดอยู่ เพราะการสื่อสารเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพสื่อสารอย่างไรให้เข้าถึง เข้าใจ และเกิดการยอมรับ

7. การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Ever forward) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและส่งเสริมศักยภาพของตนเองตลอดเวลา การเป็นผู้ฟังที่ดี การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโดยรวม


 


« back